توتون های پیپ فوگی

قوطی های 50 گرمی

Golden Rail

تولید محدود

ترکیب شماره 1
کوندیش مشکی تخمیر شده و ترکیب بهترین ویرجینای طلایی و شرقی

Green Storm

تولید محدود

ترکیب شماره 3
کوندیش مشکی با ترکیبی از ویرجینیای روشن و قرمز و میوه های استوایی

White Bird

تولید محدود

ترکیب شماره 5
کوندیش مشکی، گلچینی از بهترین انواع ویرجینیا، بری وحشی، وانیل و عسل

قوطی های 100 گرمی

قوطی های 50 گرمی - (بریبیا)